top of page

utsnitt och glesa trådar

together with Alva Noreen, Tove Starfel and Helena Pernow, exhibited at Galleri Syster in Luleå, Sweden at the exhibition 'Vänskap I arbete' (2023)

Osäkerhet är tillståndet att vara sårbar inför andra. Oförutsägbara möten ändrar oss, om vi ens har kontroll över oss själva. 

Genom utsnitt och glesa trådar närmas vi på distans, söker oss fram i mellanrummet, filtrerar er genom mig. Processen börjar i ett gemensamt färgbad där vi färgar vårt material  tillsammans. Dialogen sker i materialet. Vi väver, skissar, syr och ritar i syfte att skapa något nytt, gemensamt. Materialet förbereds för det som ska bli oss, vi, vårt. Oavsiktligt byggs det in en osäkerhet i materialet, en pendling mellan det precisa och det skeva. Osäkerheten är en öppenhet för att kunna förändras, ta en annan riktning. Ett kollektivt verk där vi utmanar idén om det  individuella genom att flytta och sudda ut gränsen mellan varandra. 

Växtfärgning är en uråldrig process och en viktig del av det textila hantverkets historia. Genom färgningen kopplas vi ihop med oräkneligt många grupper av kvinnor innan oss  som gjort samma rörelser; burit, tvättat, betat, sköljt, kokat och torkat. Med projektet vill vi  uppmärksamma hantverkliga och vardagliga moment som kräver flera händer och kroppar. 

Utsnitt och glesa trådar är ett konstnärligt projekt i tre delar med textila material som utgångspunkt. Första delen innefattar ett gemensamt färgbad med växten krapprot. I andra delen arbetar vi enskilt i varsin ateljé med olika tekniker. Tredje delen består av en gemensam installation i gallerirummet, med det material som skapats under processen. 

 

Allting har en fortsättning följer.

Insecurity is the state of being vulnerable in front of others. Unpredictable encounters change us, if we even have control over ourselves.

 

Through sections and sparse threads, we approach from a distance, search for ourselves in the gap, filter you through me. The process begins in a common dye bath where we dye our material together. The dialogue takes place in the material. We weave, sketch, sew and draw with the aim of creating something new, together. The material is being prepared for what will become us, we, ours. Unintentionally, an uncertainty is built into the material, an oscillation between the precise and the skewed. Uncertainty is an openness to being able to change, take a different direction. A collective work where we challenge the idea of ​​the individual by moving and blurring the boundaries between each other.

photo: Linnea Dalstrand

IMG_7754_web.jpg
IMG_7763_web.jpg
IMG_7808_web.jpg
IMG_7751_web.jpg
IMG_7762_web.jpg
IMG_7757_web.jpg
bottom of page